Menu Zavrieť

Prepravný poriadok

M – TRAVEL, s. r. o., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava

podľa zákona NR SR č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, vyhlášky MDPaT SR č. 363/1996 Z. z. o vzore na vyhotovenie prepravného poriadku v cestnej doprave vydáva tento

PREPRAVNÝ PORIADOK


Čl. 1
Úvodné ustanovenia

1. Dopravca vykonáva autobusovú dopravu podľa tohto prepravného poriadku v súlade s dopravnými licenciami, a so zmluvou, ktorá stanovuje rozsah dopravy, uzatvorenou medzi dopravcom a objednávateľom.
2. Dopravca zabezpečuje zverejnenie a prístupnosť prepravného poriadku.,
3. Zastávkové cestovné poriadky sú zverejnené a sprístupnené na pracovisku objednávateľa.

Čl. 2
Povinnosti dopravcu

1. Dopravca je povinný :
a) používať pri prevádzkovaní vozidlá (ďalej len ”vozidlo”) s technickým preukazom vozidla a v technickom stave, ktorý zodpovedá schválenej technickej spôsobilosti,
b) zastaviť prevádzku vozidla, ktoré ohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb, bezpečnosť majetku alebo životné prostredie nad únosnú mieru zaťaženia,
c) zabezpečiť, aby vozidlá viedli osoby, ktoré majú preukaz na vedenie vozidla.
2. Dopravca je povinný vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky podľa tohto prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, obsaditeľnosť vozidla, spôsobilosť osádky vozidla (ďalej len ”vodič”) a nebránia tomu príčiny, ktoré dopravca nemôže odvrátiť.
3. Dopravca je povinný zabezpečiť, aby v styku s cestujúcim každá oprávnená osoba dopravcu vystupovala rozhodne a nestranne, pričom zachovala slušnosť a zdvorilosť.
4. Vodič môže odmietnuť vykonať alebo prerušiť prepravu, ak správanie cestujúceho vzbudzuje obavu o bezpečnosť alebo zdravie vodiča alebo ostatných cestujúcich.
5. Dopravca je povinný prepravovať cestujúcich, ktorí sa preukážu služobným preukazom, alebo jemu na roveň postaveným dokladom, vydaným objednávateľom.
6. Dopravca je povinný sa starať o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu príručnej batožiny.
7. Vozidlo určené na prepravu cestujúcich je dopravca povinný označiť na prednom čele a pravej bočnej časti vozidla v smere jazdy číslom linky a názvom cieľovej zastávky čitateľným zvonka aj za tmy,
8. Vodič pred zatvorením dverí vozidla je povinný ukončenie výstupu a nástupu oznámiť cestujúcim.
9. Dopravca je povinný zabezpečiť v rozsahu poskytovaných dopravných a súvisiacich činností vlastné priestory na parkovanie a garážovanie vozidiel a ďalšie vybavenie potrebné na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu a na starostlivosť o vodičov a cestujúcich.
10. Dopravca je povinný vybaviť každé vozidlo, ktoré sa používa na prepravu osôb, dokladom o oprávnení podnikať.
11. Dopravca je povinný potvrdiť na požiadanie cestujúceho dĺžku meškania spoja, ak spoj meškal viac ako 20 minút alebo nešiel vôbec a vydať o tom potvrdenie v sídle dopravcu.
12. Dopravca je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcim a tretím osobám prevádzkou vozidiel (§ 427, 764 a 769 Obč. zákonníka), činnosťou vodičov a oprávnených osôb dopravcu. 

Čl. 3
Postavenie a povinnosti cestujúceho

1. Cestujúci je povinný dodržiavať ustanovenia tohto prepravného poriadku, tarify a pokyny oprávnenej osoby dopravcu. Svoje práva, vyplývajúce z tohto prepravného poriadku, uplatňuje cestujúci disciplinovane u prítomnej oprávnenej osoby dopravcu, u vodiča v čase, keď vozidlo stojí v zastávke alebo v sídle dopravcu.
2. Cestujúci je povinný správať sa pri čakaní, nastupovaní, počas jazdy a pri vystupovaní tak, aby neohrozoval bezpečnosť ani plynulosť cestnej premávky, najmä nesmie na zastávke bez nástupného ostrovčeka vstupovať na vozovku, kým vozidlo nezastaví.
3. Cestujúci je povinný zdržiavať sa na zastávke najmenej pol metra od nástupnej hrany nástupišťa až do úplného zastavenia vozidla v zastávke a otvorenia dverí. V priestore zastávky je cestujúci povinný dodržiavať čistotu. V zastávkovom prístrešku je zakázané fajčiť.
4. Cestujúci je povinný sa vo vozidle správať tak, aby svojím správaním neohrozoval bezpečnú a plynulú prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodzoval vozidlo a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim, neznečisťoval vozidlo a priestory dopravcu určené cestujúcim, neobťažoval a nespôsoboval škodu ostatným cestujúcim a oprávneným osobám dopravcu. Je povinný dbať na pokyny oprávnenej osoby dopravcu.
 Cestujúcemu nie je dovolené najmä :
a) pôsobiť rušivo na vodiča pri výkone jeho služby,
b) požadovať počas jazdy od vodiča informácie,
c) zdržiavať sa na mieste, kde bráni vodičovi vo výhľade z vozidla,
d) vstupovať do kabíny alebo priestoru vozidla vyhradeného pre vodiča,
e) nastupovať, vystupovať a zdržiavať sa v priestore dverí vozidla
f) dávať alebo napodobňovať znamenia používané dopravcom v prevádzke, uvádzať do činnosti návestné zariadenia dopravcu a používať zariadenia, ktoré sú určené na obsluhu vozidiel a dopravných zariadení,
g) zdržiavať sa na mieste, kde to prekáža nerušenému vystupovaniu a nastupovaniu cestujúcich,
h) dávať (zneužívať) určené znamenia vodičovi signalizačným zariadením vozidla, ak na to nie sú dôvody,
i) fajčiť vo vozidle,
j) konzumovať potraviny a nápoje vo vozidle,
k) vykláňať sa z vozidla,
l) nechať sprevádzané deti stáť alebo kľačať na sedadlách vozidla,
m) vyhadzovať odpadky a iné veci z vozidla a nechať vyčnievať veci z vozidla,
n) odkladať veci a zvieratá na sedadlo,
o) pískať, spievať, hlučne sa správať, hrať na hudobnom nástroji alebo verejne počúvať reprodukovanú hudbu a reč.
5. Cestujúci sa musí sám starať o to, aby v nástupnej zastávke včas nastúpil do vozidla a v cieľovej zastávke včas z vozidla vystúpil.
6. Cestujúci môže nastúpiť do vozidla a z neho vystúpiť len ak nie je vozidlo v pohybe a len v zastávke alebo na mieste určenom oprávnenou osobou dopravcu. Ak ide o zastávku, kde vozidlo zastavuje len na znamenie (ďalej len zastávka ”Na znamenie”), cestujúci, ktorý chce nastúpiť do vozidla, musí stáť na nástupišti zastávky tak, aby ho vodič mohol vidieť; cestujúci, ktorý chce na takejto zastávke vystúpiť z vozidla, musí dať včas vodičovi určené znamenie signalizačným zariadením vozidla.
7. Cestujúci vystupujúci z vozidla má prednosť pred cestujúcim nastupujúcim do vozidla.
8. Ak to vyžadujú prevádzkové alebo iné vážne dôvody, je cestujúci povinný na pokyn oprávnenej osoby dopravcu z vozidla vystúpiť, a ak chce v ceste pokračovať, na jeho pokyn včas nastúpiť.
9. Po príchode vozidla do výstupnej konečnej zastávky, všetci cestujúci sú povinní vystúpiť z vozidla.
10. Pri neuskutočnení alebo nedokončení prepravy, má cestujúci nárok na náhradnú prepravu do cieľovej zastávky linky bez ďalšej úhrady cestovného a dovozného, bez nároku na náhradu škody vzniknutej použitím náhradnej prepravy.
11. Cestujúci má právo na náhradu za poškodenie príručnej batožiny len v prípade, ak spĺňa podmienky na jej prepravu podľa tohto prepravného poriadku a poškodenie neodkladne ohlásil vodičovi.
12. Cestujúci, ktorý znečistil vozidlo alebo iné zariadenie dopravcu, je povinný bez meškania odstrániť znečistenie (uviesť miesto do pôvodného stavu) alebo zaplatiť úhradu podľa tarify. Pokiaľ spôsobená škoda prevyšuje výšku úhrady, dopravca má právo vymáhať náhradu škody v zmysle platných právnych predpisov.
13. Ak cestujúci svojím konaním spôsobí škodu na vozidle alebo inom zariadení dopravcu, je povinný sa preukázať oprávnenej osobe dopravcu osobnými údajmi (napr. občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz a pod.) a spôsobenú škodu v plnej výške dopravcovi uhradiť.

Čl. 4
Vylúčenie osoby z prepravy

1. Dopravca je oprávnený z prepravy vylúčiť :
a) osobu bez platného preukazu objednávateľa,
b) osobu, ktorá ohrozuje bezpečnosť prevádzky, svoju vlastnú alebo ostatných cestujúcich
c) osobu, ktorá napriek upozorneniu oprávnenej osoby dopravcu nedodržiava ustanovenia prepravného poriadku,
d) osobu, ktorá znečisťuje vozidlo,
e) osobu, ktorá inak obťažuje cestujúcich (napr. verejné pohoršenie, narušenie poriadku vo vozidle a pod.) alebo oprávnenú osobu dopravcu.
2. Osobu z prepravy vylučuje dopravca tak, aby pri výstupe z vozidla nedošlo k ohrozeniu jej života alebo zdravia.
3. Cestujúci vylúčený z prepravy nemá nárok na zabezpečenie náhradnej dopravy. 

Čl. 5
Preprava príručných batožín

1. Príručnú batožinu prepravuje dopravca spoločne s cestujúcim. Na príručnú batožinu si dohliada cestujúci sám. Za stratu alebo odcudzenie príručnej batožiny dopravca nezodpovedá.
2. Cestujúci má právo vziať so sebou do vozidla ako príručnú batožinu veci, ktoré možno ľahko, rýchle a bezpečne naložiť a umiestniť vo vozidle,
3. Príručnú batožinu musí cestujúci umiestniť vo vozidle tak, aby nesťažovala výkon služby vodiča, neobmedzovala nastupovanie a vystupovanie cestujúcich a priechod vozidlom. Ak to vyžaduje bezpečnosť alebo pohodlie cestujúcich, musí cestujúci uložiť príručnú batožinu podľa pokynu oprávnenej osoby dopravcu.
4. Pokiaľ cestujúci prepravuje vec alebo príručnú batožinu, ktorá vyžaduje osobitný ochranný obal (napr. fotoaparát, ďalekohľad a pod.), a nie je takýmto obalom chránená, dopravca za jej poškodenie nezodpovedá.
5. Príručnú batožinu nevyhovujúcu ustanoveniam tohto prepravného poriadku je cestujúci povinný bez meškania odstrániť na najbližšej zastávke.

Čl. 6
Preprava zvierat

1.       Zvieratá sú z dopravy vylúčené.

Čl. 7
Nebezpečné veci, preprava ktorých je dovolená za osobitných podmienok

1. Osoba, ktorá je oprávnená nosiť strelnú zbraň, môže ju vziať so sebou do vozidla. Pre prepravu zbrane platia osobitné predpisy.

Čl. 8
Veci, ktorých preprava je vylúčená

1. Cestujúcemu je zakázané brať so sebou do vozidla :
a) veci, preprava ktorých je zakázaná všeobecne záväznými predpismi alebo opatreniami orgánov štátnej správy,
b) nebezpečné látky a veci, ktoré svojimi vlastnosťami môžu spôsobiť výbuch, oheň, poškodenie vozidla, úraz, otravu, popálenie a ochorenie ľudí a zvierat,
c) nabité strelné zbrane
d) veci, ktoré pre nevhodný spôsob balenia alebo bez puzdra môžu zraniť alebo znečistiť cestujúcich, prípadne poškodiť alebo znečistiť vozidlo,

Čl. 9
Nálezy

1. Ak vodič našiel vo vozidle nález, ktorý je možné považovať za stratený alebo zabudnutý, alebo ak cestujúci odovzdal vodičovi nález, ktorý našiel vo vozidle, vodič je povinný nález prevziať (s výnimkou potravín nepatrnej hodnoty rýchlo podliehajúcich skaze).
2. Ak sa cestujúci, ktorý nález stratil alebo zabudol vo vozidle, prihlási u vodiča a nie sú pochybnosti o pravdivosti jeho tvrdenia (správne popíše nález alebo obsah nálezu), vodič je povinný mu nález vydať s podmienkou, že cestujúci sa preukáže osobnými údajmi (napr. občiansky preukaz, cestovný pas, vojenská knižka, vodičský preukaz a pod.) na vykonanie zápisu v prevádzkovom doklade vozidla (meno, adresa bydliska, rodné číslo, evidenčné číslo preukazu totožnosti cestujúceho) a cestujúci prevzatie nálezu potvrdí podpisom.

Čl. 10
Mimoriadne udalosti počas prepravy

1. Mimoriadnymi udalosťami počas prepravy sú najmä :
a) dopravná nehoda,
b) požiar vo vozidle,
c) úraz alebo náhle ochorenie, pri ktorom je ohrozený život alebo zdravie cestujúceho, oprávnenej osoby dopravcu alebo iných osôb,
d) prerušenie dopravy, kde je predpoklad, že bude trvať dlhšie ako 20 minút.
2. Ak cestujúci spozoruje vo vozidle, že je ohrozená bezpečnosť a zdravie cestujúcich, je povinný na túto skutočnosť upozorniť vodiča osobne alebo určeným znamením signalizačného zariadenia vozidla.
3. Pri mimoriadnej udalosti je vodič povinný zastaviť vozidlo prevádzkovým brzdením, zaistiť vozidlo proti pohybu, vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť dopravy na mieste mimoriadnej udalosti, nahlásiť mimoriadnu udalosť zodpovednému pracovníkovi spoločnosti M – Travel, s. r. o., poskytnúť alebo zabezpečiť prvú pomoc podľa svojich schopností, postarať sa o bezpečnosť cestujúcich a zotrvať na mieste do príchodu pracovníka zamestnávateľa.
4. Na mieste mimoriadnej udalosti je zakázané vodičovi, cestujúcim a ostatným osobám manipulovať s vozidlami, zariadeniami alebo predmetmi, ktoré mali alebo by mohli mať vplyv na vznik alebo priebeh mimoriadnej udalosti. Spôsobený stav je možné meniť iba vtedy, ak je to potrebné na uvoľnenie alebo ošetrenie zranenej osoby.
5. Ak pri mimoriadnej udalosti došlo k zraneniu alebo usmrteniu osôb, k hmotnej škode na vozidle, jeho zariadení a vybavení, dopravnom zariadení alebo inom majetku, cestujúci je povinný vodičovi alebo oprávnenej osobe dopravcu poskytnúť údaje dôležité pre vyšetrenie mimoriadnej udalosti (napr. poznávacie značky zúčastnených vozidiel a pod.).
6. Ak dôjde ku zraneniu cestujúceho alebo škode na jeho majetku v priamej súvislosti s prepravou, cestujúci je povinný túto udalosť ihneď nahlásiť vodičovi a preukázať mu údaje na zápis do prevádzkového dokladu, a to: rozsah zranenia alebo škody, meno, bydlisko, rodné číslo a číslo preukazu totožnosti cestujúceho.
7. Pri prerušení prepravy mimo zastávky vodič umožní výstup cestujúcim z vozidla len v týchto prípadoch :
a) pri vyskytnutí sa prekážky na trati, pri ktorej je predpoklad, že doprava bude prerušená na čas dlhší ako 20 minút,
b) pri poruche vozidla, pri ktorej je predpoklad, že jazda bude prerušená na čas dlhší ako 20 minút,
c) pri náhlom ochorení (nevoľnosti) niektorého z cestujúcich,
d) pri dopravnej nehode alebo poruche vozidla, po ktorej musí byť vozidlo vyradené z prevádzky,
e) pri vzniku požiaru vo vozidle,
g) ak sa vodič stane náhle neschopným na ďalší výkon služby.
8. Vodič môže prerušiť prepravu v prípade, ak nastanú mimoriadne poveternostné podmienky prerušujúce zjazdnosť vozovky (napr. súvislá námraza, hmla, víchrica a pod.).
9. Ak vznikne vo vozidle požiar, cestujúci na výzvu vodiča alebo oprávnenej osoby dopravcu sú povinní urýchlene a disciplinovane opustiť vozidlo.
10. Ak pri mimoriadnej udalosti dôjde k zraneniu vodiča, cestujúci sú mu povinní podľa svojich schopností poskytnúť alebo zabezpečiť prvú pomoc a nahlásiť udalosť vodičovi najbližšieho okoloidúceho vozidla dopravcu.
11. V prípade mimoriadnej udalosti je dopravca povinný zabezpečiť náhradnú dopravu do cieľovej zastávky iným vozidlom
12. Nezrealizovanie prepravy, oneskorený príchod vozidla alebo strata prípoja nezakladá cestujúcemu právo na náhradu škody.

Čl. 11
Reklamácia

1. Oprávneným reklamovať je cestujúci, zákonný alebo poverený zástupca objednávateľa (ďalej iba ”oprávnený”).
2. Práva podľa tohto prepravného poriadku musí oprávnený uplatniť u dopravcu bez zbytočného odkladu; ak sa práva neuplatnili najneskôr do 6 mesiacov, zaniknú.
3. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky, stručne ich zdôvodniť a predložiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nárokov.
4. Ak reklamácia nemá náležitosti uvedené v odseku 3 tohto článku, dopravca vyzve reklamujúceho na jej doplnenie a určí primeranú lehotu nie kratšiu ako 8 dní. Ak reklamujúci doplní reklamáciu v určenej lehote, platí že bola riadne podaná.
4. Pokiaľ oprávnený uplatňuje škodu spôsobenú na zdraví a veciach alebo škodu spôsobenú odcudzením alebo stratou veci, ak oprávnený stratil pri poškodení ich možnosť opatrovať, neplatí lehota uvedená v odseku 2 tohto článku, ale premlčacie doby podľa § 106 Občianskeho zákonníka. 

Čl. 12
Záverečné ustanovenia

1. Tento prepravný poriadok je platný a účinný od 1.9.2008
2. Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku môžu nadobudnúť účinnosť najskôr dňom ich zverejnenia a sprístupnenia. V Bratislave 1.9.2008Ing. Miriam Zajacová v. r. konateľka spoločnosti